زمان حال استمراری یا Present Continuous در زبان انگلیسی

تصویری موجود نیست

sajjad

زمان حال استمراری یا Present Continuous در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش با آنها آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار حال استمراری

زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل (be (am, is, are به علاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست می‌شود.

استثناها در اضافه کردن ing

1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come - coming 

Agree - agreeing 

2. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit - sitting 

fix - fixing 

3. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel - travelling (انگلیسی بریتانیایی) 

travel - traveling (انگلیسی آمریکایی) 

4. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie - lying 

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات حال استمراری، یا می‌توانیم جملات پرسشی بله/خیر بسازیم یا با واژه‌های پرسشی wh سوال بسازیم. برای ساخت جملات بله/خیر جای فعل be را با فاعل عوض می‌کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

برای منفی کردن جمله با حال استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
Am I speaking ?  I am speaking  I am not speaking 
Is he speaking ?  he is speaking  he is not speaking  he , she , it 
Are you speaking ?  you are speaking  you are not speaking  you , we , they 

شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل be تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
I’m not (نادرست: I amn’t) (m (not’... (am (not
you’re re’… are
we’re not/we aren’t re not/… aren’t’… are not
he’s s’… is
she’s not/she isn’t s not/… isn’t’… is not

کاربردهای حال استمراری

1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در حال حاضر و موقع حرف زدن ما در حال انجام شدن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’m just leaving work . I’ll be home in an hour . 

من تازه دارم از سرکار می‌روم. یک ساعت دیگر به خانه می‌رسم.

Please be quiet . The children are sleeping . 

لطفا ساکت باش. بچه‌ها خواب هستند.

2. برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

At eight o’clock we are usually having breakfast . 

در ساعت 8 ما معمولا صبحانه می‌خوریم.

When I get home the children are doing their homework . 

وقتی به خانه می‌رسم بچه‌ها مشغول انجام دادن تکالیف‌شان هستند.

3. برای صحبت کردن درباره کاری که ما آن را موقتی می‌دانیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Michael is at university . He’s studying history . 

"مایکل" دانشگاه است. او دارد تاریخ می‌خواند.

I’m working in London for the next two weeks . 

من دو هفته آینده را در لندن مشغول به کار هستم.

4. برای صحبت کردن درباره چیزی که جدید است و با شرایط قبل در تضاد است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

These days most people are using email instead of writing letters . 

این روزها بیشتر مردم به جای نوشتن نامه از ایمیل استفاده می‌کنند.

What sort of clothes are teenagers wearing nowadays ? What sort of music are they listening to ? 

این روزها نوجوان‌ها چه جور لباس‌هایی می‌پوشند؟ به چه نوع موسیقی گوش می‌دهند؟

5. برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children are growing quickly . 

بچه‌ها به سرعت رشد می‌کنند.

The climate is changing rapidly . 

آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.

Your English is improving . 

انگلیسی شما در حال بهتر شدن است. [انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.]

6. برای صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شوند. معمولا در این کاربرد از قید always استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s always raining in London . 

در لندن همیشه باران می‌بارد.

They are always arguing . 

آنها همیشه با هم بحث می‌کنند.

7. برای صحبت کردن درباره برنامه یا نقشه‌های ما در زمان آینده از حال استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Mary is going to a new school next term . 

"ماری" ترم آینده به مدرسه جدیدی می‌رود.

What are you doing next week ? 

هفته آینده چه برنامه‌ای داری؟

مطالب مرتبط


هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.