حروف انگلیسی | الفبای انگلیسی با تلفظ

تصویری موجود نیست

sajjad

 

حروف انگلیسی

در زبان انگلیسیما شاهد ۲۷ حرف هستیم که این حروف به دو بخش حروف صدادار و حروف بی صدا تقسیم می شوند.

- حروف صدادار در زبان انگلیسی

حروف صدادار شامل Aa – Ee – Ii – Oo – Uu هستند. حروف صدادار در زبان انگلیسی گاهی به تنهایی و یا به شکل مستقل تلفظ می شوند.
نکته مهمی که درباره این بخش باید به ان توجه نمون این است که گاهی Yy و Ww در زبان انگلیسی به صورت صدادار و گاهی به صورت بی صدا تلفظ می شود. این حروف اگر در ابتدای کلمه قرار بگیرند به صورت بی صدا تلفظ می شوند و اگر در بخش های دیگر کلمه بیایند به صورت صدادار تلفظ می شوند.
به مثال های زیر توجه فرمایید:
write و young در این دو مثال حروف به صورت بی صدا تلفظ می شوند اما now و baby این دو حروف به شکل صدادار تلفظ می شوند.
- حروف بی صدا در زبان انگلیسی
به حروف بی صدا در انگلیسی  consonants می گویند. اغلب حروف در زبان انگلیسی جزء حروف بی صدا هستند و تنها ۶حروف انگلیسی به شکل صدادار بیان می شوند.

الفبای انگلیسی با تلفظ

 

 

A a ای
B b بی
C c سی
D d دی
E e ایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

F f اف
G g جی
H h اِیچ
I i آی
J j جی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

K k کِی
L l اِل
M m ام
N n اِن
O o اُ

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

P p پی
Q q کیو
R r آر
S s اِس
T t تی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

U u یو
V v وی
W w دابلیو
X x اِکس
Y y وای

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

 Z z زی


توضیحات برای عکس ثبت نشده

مطالب مرتبط


هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.