وسایل و لوازم خانه به انگلیسی +تلفظ و معنی و جملات کاربردی

تصویری موجود نیست

sajjad

وسایل و لوازم خانه به انگلیسی +تلفظ و معنی و جملات کاربردی

در این مقاله وسایل و لوازم خانه به همراه تلفظ و معنی‌شان را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

نکته: تلفظ آمریکایی با US و انگلیسی با UK نشان داده شده است.

alarm clock

US:əˈlɑːrmklɑːk UK:əˈlɑːmklɒk

ساعت شماطه‌دار

garden / yard US:ˈɡɑːrdn̩ UK:ɡɑːdn̩ / US: ˈjɑːrd Uk: jɑːd

حیاط/ باغچه

apartment US: əˈpɑːrtmənt UK: əˈpɑːtmənt

آپارتمان

ground floor US: ɡraʊndˈflɔːr UK: ɡraʊndflɔː

طبقه همکف

armchair US: ˈɑːrmˌtʃer UK: ˈɑːmtʃeə

صندلی راحتی

house US: haʊs UK: haʊs

خانه

attic US: ˈætɪk UK: ˈætɪk

اتاق کوچک زیر شیروانی

kitchen US: ˈkɪt͡ʃən UK: ˈkɪt͡ʃɪn

آشپزخانه

balcony US: ˈbælkəni UK: ˈbælkəni

بالکن

lamp US: ˈlæmp UK: læmp

لامپ

basement US: ˈbeɪsmənt UK: ˈbeɪsmənt

زیر زمین

lawn US: ˈlɒn UK: lɔːn

چمن/ فضای سبز

bathroom US: ˈbæˌθruːm UK: ˈbɑːθruːm

حمام

living room US: ˈlɪvɪŋˈruːm UK: ˈlɪvɪŋruːm

اتاق نشیمن

bathtub US: ˈbæθtəb UK: ˈbɑːθtʌb

وان حمام

mailbox US: ˈmeɪlˌbɑːks UK: ˈmeɪlbɒks

صندوق نامه

bed US: ˈbed UK: bed

رختخواب/ تختخواب

mattress US: ˈmætrəs UK: ˈmætrɪs

تشک

bedroom US: ˈbeˌdruːm UK: ˈbedruːm

اتاق خواب

microwave US: ˈmaɪkroʊweɪv UK: ˈmaɪkrəʊweɪv

مایکروویو

blanket US: ˈblæŋkət UK: ˈblæŋkɪt

پتو

mirror US: ˈmɪrər UK: ˈmɪrə

آینه

blinds US: ˈblaɪndz UK: blaɪndz

پرده کرکره‌ای

oven US: ˈəvn̩ UK: ˈʌvn̩

فر

bookcase US: ˈbʊkˌkes UK: ˈbʊkkeɪs

قفسه کتاب/ جاکتابی

picture US: ˈpɪkt͡ʃər UK: ˈpɪkt͡ʃə

عکس

carpet US: ˈkɑːrpət UK: ˈkɑːpɪt

فرش

pillow US: ˈpɪloʊ UK: ˈpɪləʊ

بالشت

CD player US: ˈsiːˈdiː ˈpleɪər

UK: ˌsiːˈdiː ˈpleɪə

دستگاه پخش سی دی

refrigerator US: rəˈfrɪdʒəˌretər UK: rɪˈfrɪdʒəreɪtə

یخچال

ceiling US: ˈsiːlɪŋ UK: ˈsiːlɪŋ

سقف

roof US: ˈruːf UK: ruːf

بام

chair US: ˈt͡ʃer UK: t͡ʃeə

صندلی

room US: ˈruːm UK: ruːm

اتاق

chimney US: ˈt͡ʃɪmni UK: ˈt͡ʃɪmni

دودکش/ بخاری

rug US: ˈrəɡ UK: rʌɡ

قالیچه/ فرش

clock US: klɑːk UK: klɒk

ساعت

sheet US: ˈʃiːt UK: ʃiːt

ملافه

closet US: ˈklɑːzət UK: ˈklɒzɪt

کمد لباس

shelf US: ˈʃelf UK: ʃelf

قفسه

computer US: kəmˈpjuːtər UK: kəmˈpjuːtə

کامپیوتر

shower US: ˈʃaʊər UK: ˈʃaʊə

دوش حمام

corner US: ˈkɔːrnər UK: ˈkɔːnə

گوشه

sink US: ˈsɪŋk UK: sɪŋk سینک ظرفشویی
curtain US: ˈkɜːrtn̩ UK: ˈkɜːtn̩

پرده

sofa US: ˈsoʊfə UK: ˈsəʊfə

کاناپه

cushion US: ˈkʊʃn̩ UK: ˈkʊʃn̩

کوسن

stairs US: ˈsterz UK: steəz

راه پله

desk US: ˈdesk UK: desk

میز

stove US: stoʊv UK: stəʊv

فر

dining room US: ˈdaɪnɪŋˈruːm UK: ˈdaɪnɪŋruːm

اتاق ناهارخوری

table US: ˈteɪbl̩ UK: ˈteɪbl̩

میز

door US: ˈdɔːr UK: dɔː

در

tap / faucet US: ˈtæp UK: tæp US: ˈfɒsət UK: ˈfɔːsɪt

شیر آب

drawer US: ˈdrɔːr UK: drɔː

کمد کشویی

telephone US: ˈteləˌfoʊn UK: ˈtelɪfəʊn

تلفن

dresser US: ˈdresər UK: ˈdresə

کمد کشویی/ کابین/ میز آرایش

television US: ˈteləˌvɪʒn̩ UK: ˈtelɪvɪʒn̩

تلویزیون

DVD player US:ˈdiːˈviːˈdiː ˈpleɪər

UK: diːviːdiː ˈpleɪə

دستگاه پخش دی وی دی

toaster US: ˈtoʊstə UK: ˈtəʊstə

توستر

floor US: ˈflɔːr UK: flɔː

کف

toilet US: ˌtɔɪlət UK: ˈtoɪlɪt

میز توالت

freezer US: ˈfriːzər UK: ˈfriːzə

فریزر

VCR US: ˈviːˈsiːˈɑːr UK: viːsiː ɑː

دستگاه پخش ویدئو

furniture US: ˈfɜːrnɪt͡ʃər UK: ˈfɜːnɪt͡ʃə

مبلمان

wall US: ˈwɒl UK: wɔːl

دیوار

garage US: ɡəˈrɑːʒ UK: ˈɡærɑːʒ

گاراژ

window US: ˈwɪndoʊ UK: ˈwɪndəʊ

پنجره

طرز کاربرد کلمات بالا و جملات کلیدی

?…What’s in چه چیزی در…است؟

What’s in the living room? چه چیزی در اتاق نشیمن است؟

 • There is a TV in the living room. یک تلویزیون در اتاق نشیمن است
 • There is a sofa in the living room. یک کاناپه در اتاق نشیمن است

What’s in the dining room? چه چیزی در اتاق ناهارخوری است؟

 • There are chairs in the dining room. صندلی‌ها در اتاق ناهارخوری هستند
 • There are utensils in the kitchen. لوازم و ظروف در آشپزخانه هستند

?…What’s on چه چیزی روی…؟

What’s on the study room table? چه چیزی روی میز اتاق مطالعه است؟

 • There is a computer on the table. یک کامپیوتر روی میز است

?…Who is in چه کسی داخل…است؟

Who’s in the study? چه کسی در اتاق مطالعه است؟

 • Dad is in the study. پدر در اتاق مطالعه است

?…Where is / Where are … کجا هست/هستند؟

Where is the cupboard? کابینت کجاست؟

 • It’s in the living room. در اتاق نشیمن است

Where are your clothes? لباسهایت کجا هستند؟

 • My clothes are in the wardrobe. لباسهایم در کمد لباس هستند

مقایسه مفرد با جمع

There is… …وجود دارد/هست There are… …وجود دارند/هستند
 • There is a TV in the living room.یک تلویزیون در اتاق نشیمن وجود دارد.
 • There is microwave in the kitchen.یک مایکروویو در آشپزخانه وجود دارد.
 • There are four chairs in the dining room.چهار صندلی در اتاق ناهارخوری وجود دارند.
 • There are books on the bookshelf. در قفسه چند کتاب وجود دارد.

مکالمه دو نفره

Lisa: Jane, this is our living room. لیزا: جین، اینجا اتاق نشیمن ماست

Jane: I like your living room. What do you do in here?جین: از اتاق نشیمنتان خوشم می‌آید. شما اینجا چه کار می‌کنید؟

Lisa: I like to sit on the sofa and watch TV.لیزا: دوست دارم روی کاناپه بنشینم و تلویزیون تماشا کنم

Jane: Does everyone fit on the sofa?جین: آیا همه روی کاناپه جا می‌گیرند؟

Lisa: No. Sometimes we have to sit on the rug, or in a chair to watch TV together.لیزا: نه، گاهی‌اوقات برای اینکه باهم تلویزیون تماشا کنیم، روی فرش یا روی صندلی می نشینیم

Lisa: This is our kitchen, Jane. Are you hungry?لیزا: جین،اینجا آشپزخانه ماست. آیا گرسنه‌ای؟

Jane: Starving!جین: دارم ضعف می‌کنم

Jane: What are you doing, Lisa?جین: لیزا داری چه کار می‌کنی؟

Lisa: I am looking in the fridge for a snack.لیزا: در یخچال دنبال خوراکی می‌گردم

Jane: Did you find anything?جین: چیزی پیدا کردی؟

Lisa: We can heat these in the microwave, or in the cooker.لیزا: می‌توانیم اینها را در مایکروویو یا روی گاز گرم کنیم

Jane: Let’s use the microwave. It’s faster.لیزا: بیا از مایکروویو استفاده کنیم، سریع‌تر است

Lisa: I am looking in the cupboards for utensils to eat with.لیزا: در کابینت دنبال ظرفی می‌گردم که با آن غذا بخوریم

Jane: Thanks, Lisa!جین: ممنون لیزا

Jane: Where should we eat, Lisa?جین: لیزا کجا باید غذا بخوریم

Lisa: Let’s eat in the dining room. We can eat at the table.لیزا: بیا در اتاق ناهارخوری غذا بخوریم. ما می‌توانیم سر میز غذا بخوریم

Lisa: Do you want to see my bedroom?لیزا: آیا می‌خواهی اتاق خوابم را ببینی؟

Jane: Yes!جین: بله

Lisa: This is my bedroom. That is my bed.لیزا: اینجا اتاق خواب من است. این تختخوابم است

Jane: I like your bed. Where are all your clothes?جین: از اتاق خوابت خوشم می‌آید. لباسهایت کجا هستند؟

Lisa: They are in my wardrobe.لیزا: آنها در کمد هستند

Lisa: This is the bathroom. Oh, our toilet paper roll is empty. I should change it.لیزا: اینجا حمام است. اُه، رل دستمال توالتمان تمام شده است. باید آن را عوض کنم

Jane: Oh no! I forgot my toothbrush.جین: اُه نه! من مسواکم را فراموش کردم

Lisa:  Here, I have extras. I have toothpaste too.لیزا: اینجا چند تا مسواک اضافی هست. خمیر دندان هم دارم

Lisa: This is our study. It’s where Dad works on the computer.لیزا: اینجا اتاق مطالعه‌مان است. در اینجا پدر با کامپیوتر کار می‌کند

Jane: It’s very nice. He has a lot of books on his bookshelf.جین: خیلی خوب است. او در قفسه کتابش کلی کتاب دارد

Lisa: Yes, he likes to read.لیزا: بله، او به مطالعه علاقه دارد

هنوز برای این پست نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر و ثبت امتیاز


برای ارسال نظر و امتیاز باید عضو سایت باشید ، از قمست ورود/ثبت نام اقدام کنید.